Bài 11. Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Bài giảng: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong csdl

=> Click vào để xem

Bài giảng: Câu lệnh tạo csdl, tạo bảng, thêm-sửa-xóa dữ liệu

=> Click vào để xem

Bài giảng: Thao tác với công cụ hỗ trợ trong phpMyAdmin

=> Click vào để xem

Bài giảng: Cách viết câu truy vấn lấy dữ liệu

=> Click vào để xem

Bài giảng: Tìm hiểu mối quan hệ giữa hai bảng dữ liệu

=> Click vào để xem

Bài giảng: Tìm hiểu mối quan hệ giữa hai bảng dữ liệu (p2)

=> Click vào để xem

Bài giảng: Một vài chú ý nhỏ

=> Click vào để xem

Bài giảng: Thực hiện thêm-xóa-sửa, truy vấn dữ liệu trên file php

=> Click vào để xem

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn