Website đã cập nhật dữ liệu, tất cả các bài giảng đều đã được mở miễn phí. Nếu có thắc mắc hi vọng các bạn sẽ vào group để hỗ trợ nhau học.
Update 20/10/2016: Đã upload các file source cần thiết trong các video bài giảng trên group.
Phiên bản xampp cần download sử dụng trong bài 1 PHP click đây.

HỌC JQUERY

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn