Bài 16. Hướng dẫn nâng cấp trang quản trị admin

Bài giảng: 1 Giới thiệu và chuẩn bị giao diện

=> Click vào để xem

Bài giảng: 2 Chuẩn bị popup thêm chuyên mục

=> Click vào để xem

Bài giảng: 3 Viết chức năng thêm chuyên mục bằng jquery ajax

=> Click vào để xem

Bài giảng: 4 Viết chức năng thêm chuyên mục bằng jquery ajax (p2)

=> Click vào để xem

Bài giảng: 5 Viết chức năng xóa chuyên mục bằng jquery ajax

=> Click vào để xem

Bài giảng: 6 Sử dụng hàm để viết rút gọn code

=> Click vào để xem

Bài giảng: 7 Viết chức năng chỉnh sửa chuyên mục bằng jquery ajax

=> Click vào để xem

Bài giảng: 8 Viết chức năng chỉnh sửa chuyên mục bằng jquery ajax (p2)

=> Click vào để xem

Bài giảng: 9 Viết chức năng chỉnh sửa chuyên mục bằng jquery ajax (p3)

=> Click vào để xem

Bài giảng: 10 Viết chức năng chỉnh sửa chuyên mục bằng jquery ajax (p4)

=> Click vào để xem

Bài giảng: 11 Hoàn thiện chức năng quản lý chuyên mục

=> Click vào để xem

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn